VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) là tiêu chuẩn để đánh giá thực phẩm sạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm…